image description
image description

Liapark satser på biobrensel

Bruk av bioenergi gir klimagevinster og norske skoger gror igjen! Derfor ønsker vi å gjøre noe for miljøet og har investert i flisfyringsanlegg som dekker hele vårt oppvarmingsbehov. Liapark produserer bioenergi ved å brenne treflis i en biovarmeovn. Vann varmes opp og transporteres i rør til hyttene. Varmen overføres til hyttene via en varmeveksler, og benyttes til oppvarming via det vannbårne varmeanlegget og til varmt tappevann. Vi produserer på det meste 120 kwt.

 

Bioenergi er en miljøvennlig , CO2-nøytral og fornybar energi

 
Bioenergi

Bioenergi er energi omdannet fra biologisk materiale fra dyre- og planteriktet (biomasse). Biobrenslet har sitt opphav i fotosyntesen, prosessen der plantemateriale bygges opp av solenergi, klorofyll, karbondioksid, mineraler og vann. Energien omdannes til nyttbar energi blant annet ved forbrenning. Det meste av bioenergi er utnyttelse av ressurser i skogen rundt Liatoppen (flis) 

Bioenergi gir et kretsløp der skogen som vokser opp binder like mye CO2 som biovarmeanleggene slipper ut. Derfor blir biovarmen vi bruker CO2-nøytral. Når et tre vokser binder det opp CO2 i veden. Når vi brenner det som biobrensel i våre anlegg, slippes det ikke ut mer CO2 enn det treet har bundet opp i veksten. Hvis treet ikke blir utnyttet, men råtner i skogen, slipper det ut omtrent like mye CO2 som når vi utnytter treet til i varmeproduksjon. Etter at treet er hogd i skogen vil det vokse opp nye trær som igjen binder opp like mye CO2.Biobrensel